Verejné obstarávanie

Uskutočnenie stavebných prác zákazky s názvom „Zateplenie objektu kultúrneho domu". (zverejnené 15.11.2017)
********************************************************************************
pdf Význa na predloženie ponuky
pdf Projektová dokumentácia
pdf Výkaz výmer
Výzva na predloženie ponuky (zverejnené 13.11.2017)
Zákazka: Rekonštrukcia objektu kultúrneho domu
pdf Výzva
pdf príloha č. 1 – projektová dokumentácia
pdf príloha č. 2 – zadanie/výkaz výmer