Školstvo

                                                                 Obec Kolonica 118, 067 61 Kolonica

      vyhlasuje v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

                                                                                výberové konanie

na funkciu riaditeľa/-ky Základnej školy s materskou školou, Kolonica 121

Kvalifikačné predpoklady :                                                                                                                                                              1.   podľa § 7 a § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z o pedagogických zamestnancoch a odborných                                      zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR                č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre                      jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov                                                           2.    vykonanie 1. atestácie alebo jej náhrady                                                                                                                                3.    najmenej 5 rokov pedagogickej praxe                                                           

Zoznam požadovaných dokladov :                                                                                                                                                1.   prihláška do výberoveho konania                                                                                                                                             2.   doklady o dosiahnutom vzdelaní a vykonaní 1. atestácie alebo jej náhrady ( overené kópie )                                  3.   doklad o dĺžke pedagogickej praxe                                                                                                                                          4.   profesijný životopis                                                                                                                                                                       5.   výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace                                                                                                                 6.   písomný návrh koncepcie rozvoja školy                                                                                                                                 7.   písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z               o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Iné kritéria a požiadavky :

1.   lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho           pedagogického zamestnanca                                                                                                                                                   2.   ovládanie štátneho jazyka                                                                                                                                                          3.   osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť                                                                                          4.   znalosť právnych a ekonomických predpisov                                                                                                                        5.   znalosť školskej legislatívy                                                                                                                                                        6.   organizačné a riadiace schopnosti                                                                                                                                          7.   schopnosť samostatnej práce s PC

Prihlášky do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte v termíne do 15,30 h., dňa 18. 06. 2012 na adresu : Obec Kolonica 118, 067 61 Kolonica .

Obálku označte: " Výberové konanie - Riaditeľ/-ka ZŠ s MŠ Kolonica - neotvárať! "